Chính sách Đại lý

Các khái niệm cơ bản về Cộng tác viên, Sỉ, Buôn, Chi nhánh, Tổng đại lý, Đại lý, Nhà phân phối và giám đốc kinh doanh của AURÉNDA

HÌNH THỨC VỐN YÊU CẦU CHUNG
CTV Không Một tháng bán được 5 sản phẩm trở lên, chiết khấu theo bảng giá quy định. Tiền ck nhận 1 lần vào ngày 5 tháng kế tiếp.
SỈ Không Lấy 3 sản phẩm cùng loại hoặc 5 sản phẩm khác loại được giá sỉ theo bảng giá quy định.
BUÔN 2,5 Triệu Đơn đầu lấy 2,5 triệu tiền hàng, lấy đủ mã sản phẩm. Các đơn sau lấy số lượng tuỳ ý. Một tháng đầu liền kề tháng gia nhập không ép doanh thu, từ những tháng sau mỗi tháng lấy đủ 2,5 triệu. Lưu ý: Tháng nào không lấy đủ doanh thu cắt buôn xuống làm sỉ.
CHI NHÁNH 5 Triệu Đơn đầu lấy 5 triệu tiền hàng, lấy đủ mã sản phẩm. Các đơn sau lấy số lượng tuỳ ý. Một tháng đầu liền kề tháng gia nhập không ép doanh thu, từ những tháng sau mỗi tháng lấy đủ 5 triệu. Lưu ý: Tháng nào không lấy đủ doanh thu cắt chi nhánh xuống làm buôn.
ĐẠI LÝ 15 Triệu Đơn đầu lấy 15 triệu tiền hàng, lấy đủ mã sản phẩm. Các đơn sau lấy số lượng tuỳ ý. Một tháng đầu liền kề tháng gia nhập không ép doanh thu, từ những tháng sau mỗi tháng lấy đủ 15 triệu. Lưu ý: Tháng nào không lấy đủ doanh thu cắt đại lý xuống làm chi nhánh.
TỔNG ĐẠI LÝ 50 Triệu Đơn đầu lấy 50 triệu tiền hàng, lấy đủ mã sản phẩm. Các đơn sau lấy số lượng tuỳ ý. Một tháng đầu liền kề tháng gia nhập không ép doanh thu, từ những tháng sau mỗi tháng lấy đủ 50 triệu. Lưu ý: Tháng nào không lấy đủ doanh thu cắt tổng đại lý xuống làm đại lý.
NHÀ PHÂN PHỐI 150 Triệu Đơn đầu lấy 150 triệu tiền hàng, lấy đủ mã sản phẩm. Các đơn sau lấy số lượng tuỳ ý. Một tháng đầu liền kề tháng gia nhập không ép doanh thu, từ những tháng sau mỗi tháng lấy đủ 150 triệu. Lưu ý: Tháng nào không lấy đủ doanh thu cắt nhà phân phối xuống làm tổng đại lý.
GIÁM ĐỐC KINH DOANH 300 Triệu Đơn đầu lấy 300 triệu tiền hàng, lấy đủ mã sản phẩm. Các đơn sau lấy số lượng tuỳ ý. Một tháng đầu liền kề tháng gia nhập không ép doanh thu, từ những tháng sau mỗi tháng lấy đủ 300 triệu. Lưu ý: Tháng nào không lấy đủ doanh thu cắt GĐ kinh doanh xuống làm nhà phân phối.

*** Nếu đã là BUÔN, có tổng doanh thu trong 1 tháng đạt 5 triệu đồng thì tháng liền kề sẽ được lên làm CHI NHÁNH, và được tính giá CHI NHÁNH.
** Áp dụng tương tự với CHI NHÁNH- ĐẠI LÝ- TỔNG ĐẠI LÝ- NHÀ PHÂN PHỐI, và quy định doanh thu mỗi tháng như trên.

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1, Áp dụng toàn hệ thống công ty
2, Thành viên nào vi phạm sẽ bị cắt thưởng và cắt hàng
3, Chính sách áp dụng từ ngày 20/06/2018 đến khi có thông báo sửa đổi.

CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY BÁN HÀNG ĐẶC BIỆT

Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán hàng từng sản phẩm cụ thể trong một thời kỳ nhất định. Đại lý nào đạt doanh số cho sản phẩm đó đúng mục tiêu công ty đưa ra sẽ được hưởng mức thưởng đặc biệt trong chương trình.

Giải thưởng trong từng chương trình cụ thể sẽ được đề cập chi tiết trong kế hoạch chạy chương trình.